Aktiekapitalets utveckling

Av följande tabell framgår förändringarna i Handicares aktiekapital:

År Transaktion Förändring av antalet aktier Förändring av aktiekapitalet (i euro)  Totalt aktiekapital (i euro om ej annat anges) Totalt antal aktier
2014 - - - SEK 50,000 50,000
2015 Förändring av rapportvaluta - - 5227,27 50,000
2015 Nyemission av aktier 2 0,21 5,277.480000 50,002
1/1 2017 5,277.4800 50,002
2017 Fondemission - 47,497.52 52,775.0 50,002
2017 Aktiesplit 38,254,198 - 52,775.0 38,304,200
2017 Fondemission 1) 2) 168,646 232.36 53,007.4 38,472,846
2017 Apportemission 1) 2,345,686 3,231.85 62,213.0 45,154,314
2017 Apportemission 2) 6,681,468 9,205.63 65,444.8 47,500,000
2017 Nyemission,
som en del av Erbjudandet 3)
11,439,000 15,760.50 81,205.3 58,939,000

1) Se "Överföring av koncernledningens innehav"
2) Se "Vissa förändringar av aktiekapitalstrukturen i samband med Erbjudandet"
3) Se "Nyemission av aktier i samband med Erbjudandet!