Våra viktiga hållbarhetsfrågor

Vi har i dialog med våra intressenter identifierat bolagets elva väsentligaste hållbarhetsfrågor; Hållbara material och kemikalier, mångfald och likabehanding, återanvändning och återvinning, kunders hälsa och säkerhet, vårdgivarnas arbetsmiljö, antikorruption och affärsetik, medarbetarnas arbetsvillkor, energi och utsläpp, avfall, granskning av leverantörers miljö samt granskning av leverantörers sociala förhållanden.

Vårt bidrag till de globala målen

Världens ledare har Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra av jordens stora utmaningar till år 2030 - att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa. För att målen ska kunna uppfyllas krävs det en bred uppslutning och företag runt om i världen uppmanas att bidra genom att identifiera de mål som är relevanta för dem och att arbeta mot dessa.

Vi har analyserat hur vår verksamhet kan bidra till målen och kommit fram till att det framförallt är fyra mål där vi kan ha en positiv påverkan genom våra elva fokusområden:

3 Hälsa och välbefinnande
5 Jämställdhet
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
13 Bekämpa klimatförändringen