Mångfald och likabehandling

Vi har som mål att vara en inkluderande arbetsplats. Det är viktigt för oss att ge samma förutsättningar för alla, oberoende av etnicitet, nationellt ursprung, hudfärg, språk, religion eller livsstil. Vi tar alltid hänsyn till dessa frågor vid rekryteringar och när det gäller utvecklingsmöjligheter och lönevillkor.

Handicare arbetar aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning i koncernen. Då det för närvarande är ett överskott av män bland våra medarbetare kommer vi vid nyrekryteringar att prioritera kvinnliga sökande om flera sökande är lika kvalificerade. Möjligheten för vidareutveckling, utbildning och karriär är könsneutral.

Per den 31 december 2017 var 28 procent av antalet medarbetare i koncernen kvinnor. Handicares personalpolitik är baserad på lika lön för lika arbete vilket innebär att män och kvinnor har samma lön, förutsatt att förutsättningarna i övrigt är lika.

Inom koncernen har vi olika policys för att främja jämställdhet och lika behandling vid rekrytering och ersättning. Under 2018 är målet att ta fram en gemensam policy som gäller övergripande för hela företaget, med tillägg av eventuella legala krav i vissa länder.