Kunder

Kunders hälsa och säkerhet

Då våra produkter används inom vården av patienter och vårdgivare och i hemmet av äldre så är säkerheten alltid högsta prioritet för oss. De produkter vi erbjuder bidrar till att förbättra våra kunders arbetsmiljö respektive hemmiljö. Vi är föremål för reglering av myndigheter och organ som FDA, EU, EES och andra nationella och/eller lokala myndigheter i de länder där
vi tillverkar och säljer våra produkter. För att säkerställa att vi uppfyller alla lagar och krav har vi etablerat ledningssystem och processer. Den lokala ledningen på varje tillverkningsanläggning är ansvarig för att säkerställa efterlevnaden av lokala krav och branschstandarder.

Vårdgivarnas hälsa och säkerhet

Belastningsfaktorer är den vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar för både kvinnor och män. Inom omsorg och sociala tjänster står belastning och feltramp för 30 procent av alla olycksorsaker, och inom hälso- och sjukvård är motsvarande siffra 26 procent. Det är i situationer när patienten ska förflyttas som belastningen blir tyngst för vårdpersonalen.
Grunderna i Handicares förflyttnings- och lyftsystem är en kombination av utbildning av vårdgivare, smarta lösningar för förflyttningar och aktivering av patienten. Ju mer styrka och ju högre funktionsnivå patienten har, desto mer kan hen bidra till sin egen förflyttning. Och ju mer aktiv patienten är, desto enklare blir förflyttningen för medhjälparen.

Vi arbetar aktivt med utbildningar. Våra produkter underlättar och förenklar alla tänkbara förflyttningssituationer, men det krävs kunskap om hur de används på rätt sätt för att undvika belastningsskador och för att aktivera patienten mer. De person vi utbildar i varje land, utbildar i sin tur sina kollegor på sina arbetsplatser. På detta sätt bidrar vi till att minska belastningsskadorna i vården, både genom våra produkter och genom utbildning i förflyttningsteknik.