HANDICARES LEVERANTÖRER

AboutHandicareQualityCommitment

Handicares verksamhetsidé är att erbjuda lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt att förbättra och underlätta för vårdpersonal och anhöriga. Det uppnår vi genom att identifiera oss med deras individuella behov och behoven hos våra affärspartner.

Handicare Group Purchasing är ansvariga för att optimera koncernens avtalsmässiga villkor och samtidigt bibehålla kvaliteten på de varor och tjänster som köps. samt sträva efter att bygga hållbara relationer med leverantörer. Handicares inköpsprocess överensstämmer med principerna för internkontroll och Group Authorisation Policy gällande separation av roller och ansvar.

Handicare har en etablerad kategoristruktur, där experter inom olika nyckelområden leder upphandling i olika affärsområden. För att erhålla synergier och ömsesidiga fördelar inom upphandlingsområdet syftar vi att konsolidera viktiga inköp till utpekade leverantörer.

Våra leverantörer betraktas som viktiga tillgångar i att främja mervärde och fortsatt tillväxt i koncernen. Relationer bygger på ömsesidig respekt, sunda etiska affärsmetoder och trovärdighet. Upphandlingar bedrivs inom ramen för Handicares uppförandekod och tillämpliga lagar och förordningar. Uppförandekoden innehåller våra ståndpunkter gällande barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, löner och förmåner, miljö och föreningsfrihet. Om en leverantör skulle uppdaga en situation som bryter mot vår Uppförandekod ska det omedelbart rapporteras till ansvarig chef inom Handicare.

För att uppnå den högsta kvalitet ber vi våra leverantörer att följa Handicares kvalitetsprogram enligt nedan:
corp_bild_v2

Vår upphandlingsorganisation

Affärsetik

Handicare Supplier Code of Conduct

Att bli en leverantör

Handicare General Terms and Conditions for Purchasing

Supplier Self-Assessment

Declaration list RoHs REACH

Supplier Audit Template

Dokument för kvalitetssäkring av leverantörer

Handicare Supplier Quality Standard

Handicare Control Plan

Handicare Part Submission Warrant

Handicare 8D Report 

Handicare Failure Mode Effects & Analysis 

Handicare Initial Sample Inspection Report

Handicare Measurement Systems Analysis

Handicare Capability Study Template

Handicare Apperance Approval Report