Etik i leverantörskedjan

Handicare har ett globalt nätverk av cirka 1 000 leverantörer av direkt och indirekt material. Vår inköpsavdelning strävar efter att bygga långsiktiga och hållbara relationer med våra leverantörer. Inköpsprocessen följer vår policy för internkontroll samt koncernens group authorisation policy som fastställer en uppdelning av interna roller och ansvarsområden.

All inköpsverksamhet ska även ske inom ramen för Handicares group purchasing policy, som beskriver vår externa policy för leverantörer. Den innehåller en uppförandekod för leverantörer, Handicare supplier quality standard samt allmänna villkor. Uppförandekoden för leverantörer grundar sig på etiska, sociala och miljömässiga frågor och beskriver Handicares förväntningar inom tre huvudområden: antikorruption och etik, arbetsrätt och mänskliga rättigheter samt miljö.

Handicare har nära relationer med de flesta av bolagets leverantörer och vi bedömer att risken för brott mot mänskliga rättigheter hos leverantörerna är låg, men för att säkerställa att leverantörerna förstår vår uppförandekod och förstår vikten av våra förväntningar ska alla leverantörer av direkt material förbinda sig att följa uppförandekoden.

Av 325 leverantörer av direkt material har 48 procent förbundit sig att följa Handicares uppförandekod för leverantörer. 27 procent har mottagit uppförandekoden och resterande 25 procent kommer att få den skickad till sig under 2018.

Vi genomför granskningar av nya leverantörerna enligt en genomarbetad och beprövad modell och resultatet från granskningarna förmedlas till respektive leverantör för ökad transparens. Brott mot Handicares uppförandekod rapporteras till koncernledningen och vi har även en anonym visselblåsarfunktion. 23 leverantörs-audits genomfördes hos befintliga leverantörer av direkt material under 2017.