Årsstämma 2019

Handicare Groups årsstämma 2019 kommer att hållas i Stockholm den 8 maj 2019.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska vara styrelsen tillhanda senast den 20 mars 2019.

ARKIV

Årsstämma 2018
Kallelse till årsstämma »
Protokoll från årsstämman »
Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Handicare Group
Valberedningens motiverande yttrande
Styrelsens förslag till utdelning och yttrande enligt 18 kap 4§ ABL
Styrelsens förslag ersättningsriktlinjer
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering
Revisorsyttrande enligt 8 kap 54§ ABL avseende ersättningar till ledande befattningshavare