Årsstämma 2019

Handicare Groups årsstämma 2019 kommer att hållas i Stockholm den 8 maj 2019.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska vara styrelsen tillhanda senast den 20 mars 2019.

Årsstämma 2018

Årsstämman 2018 har hållits den 8 maj 2018 kl 13.00.

Kallelse till årsstämma »

Protokoll från årsstämman »

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Handicare Group

Valberedningens motiverande yttrande

Styrelsens förslag till utdelning och yttrande enligt 18 kap 4§ ABL

Styrelsens förslag ersättningsriktlinjer

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering

Revisorsyttrande enligt 8 kap 54§ ABL avseende ersättningar till ledande befattningshavare