Bolagsstämma                      

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ och aktieägarna utövar där sin rösträtt. Handicares årsstämma hålls i Stockholmsområdet under första halvåret. Tid och ort för stämman samt information om aktieägares rätt att få ärende behandlat på stämman meddelas senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Kallelse till årsstämman offentliggörs tidigast sex och senast fyra veckor före årsstämman. Kallelsen kommer i sin helhet att publiceras inför varje bolagsstämma.

På årsstämman informeras om Handicares utveckling det gångna året och beslut tas i ett antal centrala ärenden, såsom val av revisor, ansvarsfrihet för styrelsen, ersättning till styrelsen och revisorn, beslut om antalet styrelseledamöter, val av styrelse för perioden fram till och med nästa årsstämma samt utdelning.

Rätt att delta i bolagsstämma

Alla aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fem vardagar (lördagar inkluderat) före bolagsstämman och som har anmält sig till Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag och den tidpunkt som anges i kallelsen har rätt att delta och rösta för det antal aktier man innehar på bolagsstämman. Utöver att anmäla sig till Handicare måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett värdepappersinstitut tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägare för informera förvaltaren i god tid före avstämningsdagen.

Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom fullmakt bemyndigat ombud och kan även biträdas av högst två personer. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman.

Förslag från aktieägare

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före årsstämman.