Bolagsstyrning

Före noteringen på Nasdaq Stockholm baserades bolagsstyrningen i Handicare på svensk lag samt interna regler och föreskrifter.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige och ska tillämpas från första noteringsdagen. Koden bygger på principen ”följ eller förklara”, vilket innebär att ett bolag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler med då ska ange förklaringen till avvikelsen. Bolaget ska i samband med årsredovisningen avge en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor.

Handicare avser att följa samtliga regler i Koden från det att aktierna noteras på Nasdaq Stockholm, med undantag för regel 9.7 i Koden. Handicare kommer att avvika från regel 9.7 i Koden med anledning av det teckningsoptionsprogram som beskrivs under incitamentsprogram, på så sätt att deltagarna får teckna sig för nya aktier under en av serierna efter en tvåårsperiod och därmed avviker från Kodens föreskrivna treårsperiod. När Handicare är noterat på Nasdaq Stockholm avser Bolaget att endast införa treårsprogram. Avvikelser från Koden kommer att redovisas i Handicares bolagsstyrningsrapport vilken kommer avges första gången i samband med årsredovisningen för 2017.

Diagram-sv